Başkan Tarhan Suskunluğunu Bozdu!

Mersin gündeminde yoğun biçimde tartışılan yeni sanayi sitesi yapılacak alanla ilgili sessizliğini bozan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, süreçle ilgili tüm detayları ayrıntıları ile anlattı. Başkan Tarhan, Mart ayı meclis toplantısında tartışılan alanla ilgili yaptıkları itirazları belgeleriyle birlikte aktardı. Başkan Tarhan’ın açıklamaları sonrası planın herkesin içine sinecek şekilde yeniden görüşülmesi talebi Mezitli Belediye Meclisinin; Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin tamamı tarafından, önerilerin yeniden değerlendirilmesi şekliyle Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

Başkan Tarhan belgeleri ile açıkladı karar alkışlarla alındı

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Davultepe’ye yapılması planlanan Küçük Sanayi Sitesi alanı üzerine gündemi yoğun şekilde meşgul eden tartışmalarla ilgili Mezitli Belediye Meclisinde açıklamalarda bulundu. Bölgede tarım yapan çiftçilerin ve Mezitli Sanayi Sitesi esnafının da dinleyici olarak katıldığı Mezitli Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısında suskunluğunu bozarak açıklamalarda  bulunan Başkan Tarhan, olayı farklı zemine taşıma gayretinde olanlara tepki gösterdi.

Konuşmasında, konuyla ilgili ilk günden itibaren hiyerarşik sıralamaya göre tüm gerekli itiraz ve düzenlemeleri yaptıklarının altını çizen Başkan Tarhan, önceden bir bölümü tarım alanı, bir bölümü de orman ve hazine arazisi olan, 2/b maddesi aracılığı ile bazı şahıslar tarafından özel mülkiyete konu edilen bahsedilen bölgenin, “Mersin İl Toprak Koruma Kurulu”nun 11.08.2017 tarih ve 2017/8 sayılı kararı ile tarım dışı amaçla kullanılması ve planlanmasının uygun görüldüğü bilgisini aktardı.

‘EN BAŞTAN İTİRAZIMIZI YAPTIK DİKKATE ALINMADI’

Toprak Koruma Kurulu Kararı sonrası 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile onaylanan ‘Akdeniz – Toroslar – Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’ kararı ile bölgenin imara açıldığı bilgisini veren Başkan Tarhan, “Söz konusu bölge bu nazım imar planında entegre tesislerin de yapılabileceği tarım ve hayvancılığa dayalı organize sanayi bölgesi niteliğinde ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi’ olarak planlanmıştır.

Mezitli Belediye Başkanlığı olarak Nazım İmar Planına yönelik, askı süreci içerisinde 06.03.2018 tarih ve 785/2212 sayılı yazı ile itirazlarımızı Büyükşehir Belediyesine gönderdik. İtirazların 9.ncu maddesinde; geniş bir etki alanında çevre sağlığını ve yaşam kalitesini etkileyebilecek bu tür organize üretim ve sanayi bölgelerinin kentsel alanların dışında yer seçmesi, tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri için Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) olduğu gibi ayrı, sektörel planlama süreçlerinin işletilmesi gerektiği belirtilmiş, OTB kullanım kararının bu bölgeden kaldırılması, imara bu nazım imar planı kararları ile açılan tartışma konusu alanın ‘Tarım Alanlarına’ eklenmesi, ulaşım sisteminin de buna bağlı olarak yeniden değerlendirilmesi önerilerek itiraz edildi. Bu itirazlarımız 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile yeniden onaylanan ‘Akdeniz – Toroslar – Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının’ son haline de askı süreci içerisinde, aynı gerekçelerle 04.09.2018 tarih ve 2426/8708 sayılı yazımız ile tekrar itiraz edilmiştir. Bu itirazda, planda Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgesi kullanım kararının sürdürüldüğü söz konusu alana yönelik itirazlarımız gerekçeleri ile yinelenmiştir. Son olarak; Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararı ile plana yönelik tüm itirazlarla birlikte, İdaremiz itirazları da reddedilerek 1/5000 ölçekli nazım imar planı kesinleşmiştir” diyerek yaşanan süreci anlattı.

‘ÖNCE BÜYÜKŞEHİR SONRA BAKANLIK AYNI KARARI VERDİ’

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Küçük Sanayi Sitesi tartışmasına konu edilen tarımsal nitelikli alanların, ilk önce, Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri (OTB) olarak planlandığına vurgu yapan Başkan Tarhan, “Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Sunulan ve Bakanlık Makamının 03.04.2017 tarihli oluru ile uygun görülen ‘Mersin – Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında’; sonrasında Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 825sayılı kararı ile onaylanan ‘Mersin İli 1/100.000 Ölçekli İl Çevre Düzeni Planında’ bahse konu alan için ‘Organize Tarım Bölgesi’  kararı öngörülmüş, sonradan onaylanacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı için uygun üst ölçekli plan kararı oluşturulmuştur.

Bölgenin küçük sanayi sitesi alanına dönüştürülmesi süreci de ilk olarak Mersin-Adana Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılan plan değişikliği ile başlamıştır. Bakanlık Makamının 20.09.2019 tarihli Olur’u ile uygun görülen plan değişikliğiyle, önceki planda OTB olarak belirlenen söz konusu alanın tamamı ‘Kentsel Servis Alanına’ dönüştürülerek, ‘Belediye Hizmet Alanı, Kamu Hizmet Alanı, Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı, Toplu İşyerleri ve Küçük Sanayi Sitesinin yer aldığı kentsel ölçekteki çalışma alanları’ kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır” dedi.

BU KADAR BÜYÜK ALANIN İŞARETLENMESİNİ DE DOĞRU BULMADIK

Belediye olarak bölgede Küçük Sanayi Sitesi yapımının hedeflendiğinin bilindiği, bu amaçla işaretlenen alanın, ilçe ölçeğinde ihtiyaç duyulan alan büyüklüğünün çok üstünde olduğu, mevcut durumda yoğun narenciye bahçeleri olarak kullanılmakta olan, tarımsal faaliyetlerin ve üretimin devam ettirilmekte olduğu söz konusu alanda öngörülen plan kararının büyüklük, yer seçimi ve kullanım kararı içerikleri ile tekrar değerlendirilmesi’ yönündeki itirazların 01.11.2019 tarih ve 2390/10670 sayılı yazı ile askı süreci içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne iletildiğini ifade eden Başkan Tarhan, “Bakanlıkça yapılan itiraz değerlendirmesi sonucunda, itiraza konu alanın, otoyol bağlantı yolunun doğu kesiminde kalan kısmında, Bakanlık Makamının 19.02.2020 tarihli onayı ile plan değişikliği öncesi kullanım kararı olan ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’ kararına dönüşmüştür. Otoyolun batı kısmında kalan alanda ise küçük sanayi sitesi amaçlı “Kentsel Servis Alanı” kararı sürdürülmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yeniden askıya çıkartılan, bu ÇDP değişikliğine de askı süreci içerisinde 40 adet itiraz başvurusu gerçekleşmesine karşın 30.04.2020 tarih ve E.95767 sayılı yazısı ile tamamı reddedilmiştir. 

‘KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE DÖNÜŞTÜRÜLME KARARI’

Planın kesinleşmesinin ardından, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2017 tarih ve 825 sayılı kararı ile onaylanan ‘Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda da değişikliğe gidildiğine belirten Başkan Tarhan süreci şöyle anlattı: “Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin, 13.07.2020 tarih ve 378 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ‘Organize Tarım ve Hayvancılık Alanı’ olarak planlı iken küçük sanayi sitesi yapılmak üzere ‘Kentsel Servis Alanı’na dönüştürülmüş yapılan itirazlar da 14.10.2020 tarih ve 580 sayılı karar ile reddedilmiştir.

Aynı tarihli Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında alınan 379 sayılı karar ile tartışma konusu bölge için; ‘Küçük Sanayi Alanı’ ve bu kullanıma hizmet verecek ‘Ticaret Alanı’, ‘Kamu Hizmet Alanı’, ‘Spor Alanı’, ‘Sağlık Tesisi Alanı’, ‘İbadet Alanı’ ve ‘Genel Otopark Alanı’ olarak değiştirilmesi yönünde hazırlanmış plan değişikliği onaylanmıştır. Yapılan itirazlar da Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2020 tarih ve 581 sayılı kararı ile reddedilmiştir.

Yapılan değişikliklerin kesinleşmesinin ardından, özel müellif tarafından hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talep edilmiş, Mezitli Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 149 sayılı kararı ile ‘yürürlükte bulunan üst ölçekli nazım imar planı ve çevre düzeni planı kararlarına uygun olarak hazırlandığı tespit edilen’ uygulama imar planı değişikliği teklifi kabul edilerek, onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.01.2021 tarih ve 15 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği işlemine ait dosya Büyükşehir Belediye Başkanlığının 15.02.2021 tarihli yazısı ile İdaremize gönderilmiş, 17.02.2021 tarihinden itibaren İdaremizce 1 ay süre ile askıya çıkartılmış olan söz konusu uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dokümanlar halen Belediye ilan panoları ile resmi internet sitesinde duyurulmaktadır. Plan değişikliğine ilişkin ilgili mahalle Muhtarlıklarına da mevzuat hükümleri gereğince duyuru yapılmış gerekli belgeler ilan edilmek üzere gönderilmiştir. Plan değişikliği işlemine ilişkin, askı süreci içerisinde gerçekleşecek olan itiraz başvuruları, askı süresinin tamamlanmasını müteakip, değerlendirilmek ve Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlanmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilecektir”

TÜM MECLİS ÜYELERİ OY BİRLİĞİ İLE KARAR ALDI

Başkan Tarhan’ın yaptığı açıklama sonrası Mezitli Belediye Meclisi’nin Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin tamamı tarafından, Mezitli’de küçük sanayi sitesi içerisindeki ‘mevcut esnaflar’ tarafından da kabul görecek alan planlamasının, ‘uygulama imar planına yapılacak itirazlar’ da dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi, yeni bir değerlendirme kararı çıkması halinde ilgili meslek odaları, kurum ve STK’ların da önerileri ile birlikte karar üretilmesi, bu alanın her koşulda Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde yer seçiminin, mevcut sanayi esnafının sayısı dikkate alınarak yapılması, yönündeki önerilerin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

MODERN TESİS İSTERİZ ANCAK İÇİMİZE SİNMELİ

Mezitli Sanayi Sitesi esnafları ve bölgede tarım yapan vatandaşların da yer aldığı meclis toplantısında alınan karar alkışlarla karşılandı. Gösterdiği duyarlı yaklaşım nedeniyle Başkan Tarhan’a teşekkürlerini ileten esnaflar, “Daha modern şekilde halkımıza hizmet vermeyi elbette en çok biz isteriz ancak, yeni sanayi sitemizin tüm halkımızın içine sinecek bir bölgede yapılması en büyük dileğimiz. Başkanımız Neşet Tarhan, her zaman olduğu gibi en sağduyulu kararın alınmasını sağlamıştır. Sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

‘SESİMİZİN DUYULMASI GURUR VERDİ’

Tarım alanlarının hızla azaldığı ülkemizde Mezitli Belediye Meclisinin çiftçiye sahip çıkması nedeniyle teşekkürlerini ileten üreticiler ise “Sesimizin duyulması bizleri çok mutlu etti. Sanayinin başka yere yapılması onları hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Ancak elimizde az miktarda kalan tarım arazisinin kurtarılması hem ülkemiz için milli servet hem de istihdam açısından son derece önemlidir. Yeniden değerlendirilmesi kararı alan tüm Meclis üyelerine ve Başkanımız Neşet Tarhan’a teşekkür ederiz” dediler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir